Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа

ВСТУП

Комплімент, лінгво-специфічне і культуро-специфічне висловлювання з метою похвалити когось чи зробити комусь приємність, є досить важливим елементом у спілкуванні представників англомовної (британської та американської) культури. Адже позитивна оцінка мовця, його позитивна реакція на певний предмет чи особу, а також прагнення мовця принести задоволення адресату і тим самим виявити Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа своє прихильне ставлення до нього є тими факторами, що впливають на стосунки між комунікантами, а, отже, впливають і на итог спілкування в цілому.

Актуальність теми визначається загальною спрямованістю лінгвістики на вивчення функціонування мови та мовлення, їх соціального нраву, комунікативної поведінки мовців.

Метою наукової роботи є дослідження компліменту як єдності іллокутивного Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа акту, перлокутивного акту та соціальної дії.

Поставленою метою передбачено коло конкретних завдань :

- розглянути комплімент як мовленнєву дію;

- визначити основні комунікативно-прагматичні свойства компліментарних висловлювань;

- проаналізувати етнокультурні особливості вживання компліменту в британській, американській та українській культурах.

Об’єктом дослідження є компліментарні висловлювання у мовленнєвій поведінці представників англомовної культури.

Предметом аналізу Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа є комунікативно-прагматичні та етнокультурні свойства компліментарних висловлювань.

Матерікрасном дослідження слугували фрагменти дискурсів з компліментарними висловлюваннями, відібрані способом суцільної вибірки з художніх творів англійських та американських письменників.

Методологічна база. При вирішенні поставлених у боті завдань було використано ряд способів сучасної лінгвістики, зокрема контекстно-ситуативний аналіз, інтенціональний аналіз, мовленнєвоактовий аналіз Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа, а також способ анкетування.

Практичне значення наукової роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані при вивченні та подальшому дослідженні даної проблематики.

Структура наукової роботи . Наукова бота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, списку джерел ілюстративного матеріалу та додатка.

Особистий внесок дослідника Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа полягає у проведенні анкетування, спрямованого на виявлення етнокультурних особливостей вживання компліментарних висловлювань.


РОЗДІЛ 1. КОМПЛІМЕНТ ЯК МОВЛЕННЄВА ДІЯ

Комплімент – важлива складова мовленнєвого спілкування носіїв англійської мови (британців і американців), яка впливає на нрав міжособистісних стосунків комунікантів, ступінь їх взаєморозуміння, а, відповідно, і на успішність комунікації в цілому.

Зазвичай комплімент описується Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа та аналізується як певна мовна форма, що містить визначений набір функцій. Проте комплімент доцільно розглядати ще й як одиницю мовленнєвої поведінки, як особливий вид мовленнєвих вчинків.

Такий підхід дає можливість розкрити нрав залежності між потребами, мотивами, цілями, бажаннями, почуттями, емоціями комунікантів, з 1-го боку, і формою та змістом самих висловлювань, з іншого Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа.

Мовленнєва дія є складною єдністю дій, спрямованих на якісно різні комунікативні цілі, що утворюють ієрархічну систему: іллокутивні цілі підпорядковані через перлокутивні цілі соціальним цілям.

Отже, здійснюючи мовленнєвий вчинок „комплімент”, мовець виконує три різні дії, які втілюються в одному висловлюванні.

1.1. Комплімент і його іллокутивна сила

За Ф.С. Бацевичем, іллокутивний Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа акт – це втілення у висловлюванні, породжуваному в процесі мовленнєвого акту, певної комунікативної інтенції, комунікативної мети, що надає висловлюванню непосредственної спрямованості [1,171]. У характеристиці компліменту як іллокутивного акту найсуттєвішими моментами є іллокутивні цілі компліменту, його місце в системі мовленнєвих актів та відмінності компліменту від подібних до нього за Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа формою іллокутивних актів.

Кожен комплімент обов’язково повинен містити позитивну оцінку. Виходячи з цього, іллокутивною ціллю компліменту повинно бути повідомлення про те, що мовець хоче, щоб адресат взнав, що мовець думає про нього щось хороше.

Хоча позитивно оцінне судження, як правило, заходить в структуру іллокутивного акту компліменту і складає його пропозиційний зміст Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа, саме по собі воно ще не вказує на іллокутивну ціль. Висловлювання, в пропозиційний зміст яких заходить позитивна оцінка, можуть бути спрямовані на різноманітні іллокутивні цілі і, відповідно, реалізовувати різні іллокутивні акти, наприклад, оцінки як такої, поздоровлення, вдячності, поради, згоди тощо. При цьому необхідно визнати, що на відміну від Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа усіх перерахованих іллокутивних актів для компліменту позитивна оцінка (експліцитна чи імпліцитна) є обов’язковим елементом пропозиційного змісту.

Основною іллокутивною ціллю компліменту є повідомлення не про те, як мовець оцінює адресата, а про те, які почуття та емоції він відчуває у зв’язку з позитивною оцінкою, тобто ця Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа ціль полягає у вираженні положительного психологічного, чи так званого інтенційного (за Дж. Серлем [18]) стану мовця, репрезентативний зміст якого складає позитивна оцінка. Так, вимовляючи висловлювання “Ви гарно виглядаєте” з іллокутивною силою компліменту мовець має на увазі приблизно наступне: Я радий / мені приємно / я відчуваю задоволення від того, що ви гарно виглядаєте.

Варто відмітити Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа, що в іллокутивному акті компліменту для адресата становить цінність і приносить йому задоволення не тільки і не стільки сама позитивна оцінка, як той факт, що мовець захотів повідомити про неї адресату з власної ініціативи. Так, наприклад, побачивши на співробітниці нове плаття і визнавши про для себя Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа, що воно гарне і добре на ній сидить, ми можемо сказати їй про це, але можемо і змовчати.

Як правило, ми прагнемо зробити словами приємність співрозмовникові лише в тому випадку, если ми до нього гарно ставимося, тобто відчуваємо до нього симпатію, любов, повагу та інші позитивні почуття, або хочемо, щоб Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа у нього склалося враження, ніби ми до нього гарно ставимося.

Таким чином, если мовець здійснює іллокутивний акт компліменту, його цілі є відкритими для розпізнання адресатом і вони зводяться до наступного:

1) виразити позитивний інтенційний стан, репрезентативний зміст якого становить позитивне оцінне судження;

2) виразити намір / прагнення / бажання принести задоволення адресату;

3) виразити Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа позитивне ставлення до адресата.

Для вираження положительного інтенційного стану мовець може використовувати цілий набір конвенційних засобів. Головним формальним індикатором іллокуції компліменту, як вже зазначалось, є позитивне оцінне судження. Воно може виражатися за допомогою як лексичних, так і синтаксичних засобів.

Типовими лексичними засобами вираження позитивної оцінки є лексичні одиниці, в семантичну структуру Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа яких заходить значення позитивності. Такі одиниці належать до різних частин мови: іменників (angel , beauty , genious ), прикметників (good , nice , wonderful , lovely ), дієслів (to like , to love , to admire ), прислівників (well , nicely , wond е rfully ).

Згідно з плодами дослідження, проведеного Л.О.Кокойло [9] , стереотипними синтаксичними моделями, за якими будуються оцінні Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа висловлювання, що прямо виражають іллокутивну силу компліменту, є наступні:

(1) You + V be/look + Adj complimentary;

“You are lovely” (Updike) .

(2) You + V be + Adj complimentary + N;

“You are a capable man, McCan” (Pinter) .

(3) You + V be + N complimentary;

“You’re a wonder” (Updike) .

(4) NP + V be + Adj complimentary;

“Your Italian Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа’s pretty good” (Pinter) .

(5) PRO demonstrative + V be + Adj complimentary + N;

“This is a very beautiful house” (Dunne) .

(6) You + V have + NPcomplimentary;

“You have a beautiful natural swing” (Updike) .

(7) You + V + Adv complimentary;

“You know, you really play extraordinarily well, Miss Cutts” (Pinter) .

(8) I + V complimentary + NP;

“I Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа like the stuff you’ve been doing on India” (J. Cooper) .

(9) Окличні речення з підсилювальними інтродукторами whatihow;

“What a lovely apron!” (Pinter) .

“How marvellous everything looks!” (Shannon) .

(10) Неповні речення, що виникають при редукції підмета і дієслова-зв’язки:

Adj complimentary:“Very cozy ” (Krantz) ;

Adj complimentary + N: “Bright boy ” (Hemingway) .

У компліментарних Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа висловлюваннях обширно використовуються інтенсифікатори – слова для підсилення змісту (quite , such , very , so , really , awfully , terribly ).

Дані лексико-синтаксичні моделі характерні для прямих іллокутивних актів компліменту. До их відносяться ті іллокутивні акти компліменту, в яких оцінне судження виражене експліцитно за допомогою вищезазначених лексико-синтаксичних моделей, тобто компліменти Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа-формули. Для прямих іллокутивних актів компліменту характерні такі ознаки:

а) об’єкт позитивної оцінки та оцінний предикат виражені експліцитно і утворюють оцінне судження, що має форму двоскладного стверджувального (чи окличного) речення;

б) создателем оцінного судження є мовець, а об’єкт позитивної оцінки має безпосереднє відношення до адресата.

Слід також розглянути непрямі Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа та імпліцитні іллокутивні акти компліменту. До непрямих відносяться іллокутивні акти компліменту, реалізовані за допомогою висловлювань, в яких і об’єкт позитивної оцінки, і оцінний предикат виражені експліцитно, але при цьому:

а) висловлювання має форму питального речення:

Your fianc é, hasn ’ t he got a lovely smile ? ( J . Cooper Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа );

б) оцінне судження не вичерпує пропозиційного змісту висловлювання:

“ Would you think ” , I said, “it’s just another example of male chauvinism if I tell you you look very youthful?” (W. Cooper).

До імпліцитних іллокутивних актів компліменту відносяться:

а) іллокутивні акти, пропозиційний зміст яких імпліцитно виражає хоча б одну із складових положительного Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа оцінного судження (об’єкт позитивної оцінки (1) чи оцінний предикат (2) чи оцінне судження як таке (3)):

(1) Observe him carefully. There , there , I must not alarm you. Writing, thinking, yes, action, no. Let him take his time. I’m glad he has such a good friend (Murdoch). /Дане висловлювання імплікує Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа, що об’єктом, до якого відноситься оцінний предикат a good friend , є адресат/.

(2)“ Do I look like a grandmother ?” she repeated .

“ You can never look like a grandmother , ” Darcy replied ( Krantz ). /У даному висловлюванні позитивно-оцінний предикат імплікується за допомогою заперечення плохої ознаки, вираженої за допомогою порівняння/.

(3) “Where the hell’s Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа your husband?”

“He got held up at the office. We had a row about my coming alone.” Instantly she felt disloyal.

“He’s quite right. If I were married to you, I’d keep you locked up ” (J. Cooper) . /Дане висловлювання імплікує таке оцінне судження: You are very pretty /.

б Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа) висловлювання, в яких зв’язок між об’єктом позитивної оцінки і оцінним предикатом не є предикативним:

“I couldn’t possibly marry a glamour puss like you, I’d find you far too distracting. I’d never get to work in the morning” (J. Cooper).

в) висловлювання, в яких об Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа’єкт позитивної оцінки відноситься не (чи не лише) до „безпосереднього”, а й до „побічного” адресата:

He put his arms round both of them: “Sneaking out on me, huh? With the prettiest girl in the room? ”

“We’re just off to dine,” said Richard (J. Cooper).

г) висловлювання, в Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа яких мовець не є создателем позитивно-оцінного судження, що становить пропозиційний зміст:

“I don’t think you lot need me all that much,” said Jenkin in a tentative tone. “I’ve always felt like the odd man out.”

“What perfect nonsense!” said Gerard, regaining a little confidence. “You Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа’re central, you’re essential, even Crimond saw this. He said you were the best ” (Murdoch).

Можливі випадки, если в одному іллокутивному акті компліменту поєднуються більше, ніж одна ознака імпліцитності:

A.J. looked slightly embarrassed. He glanced at Jessica, then back at Lila. “ I’m A.J. Morgan,” he Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа said.

Aaron grinned. “See, I told you, A.J. No shortage of gorgeous girls. ”

Lila tossed back her hair. She obviously took Aaron’s comment as if it were directed especially at her (Pascal). /У даному висловлюванні об’єктом позитивної оцінки є побічний адресат і, крім цього, оцінне судження виражене Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа імпліцитно/.

Окрему категорію становлять іллокутивні акти компліменту, в яких позитивно-оцінне судження виражене за допомогою метафори.

Oliver whistled. “Jessica!” he said incredulously. “Little Jessica Eliot. My God!” He turned her round , “You have come out of the chrysalis. You’ll need a body guard” (J. Cooper).

При Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа розмежуванні прямих і непрямих іллокутивних актів компліменту виникають проблемні випадки, если висловлювання-формули з іллокутивною силою компліменту мають пропозиційний зміст, що не відповідає повідомленню мовця, а саме: об’єкт позитивної оцінки, що становить буквальне, власне семантичне значення висловлювання, не відповідає тому определенному об’єкту, що був в дійсності позитивно оцінений Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа мовцем та викликав у нього позитивний емоційний стан:

Trish came in carrying the soufflé and we all exclaimed.

“Trish, you’re marvellous, ” said Mollie, watching her serve it out (J. Cooper). /Гостя виражає своє захоплення частуванням за допомогою компліментарного висловлювання, в якому оцінний предикат відноситься не до частування Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа, а до хазяйки, що його приготувала/.

Для того, щоб правильно описати подібні іллокутивні акти компліменту, доцільно розмежовувати поняття „об’єкт вираженого інтенційного стану” і „об’єкт позитивної оцінки”, маючи на увазі під першим об’єкт, що є безпосередньою причиною виникнення вираженого інтенційного стану мовця, а під другим – об’єкт Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа, до якого відноситься позитивна оцінка, що становить власне семантичний зміст компліментарного висловлювання. Хоча дані іллокутивні акти компліменту мають властивість, характерну для непрямих іллокутивних актів компліменту (імпліцитно виражене значення), доцільніше відносити їх до прямих, оскільки вони за всіма параметрами відповідають прямим іллокутивним актам компліменту. Відповідно до цього розрізняють прямі іллокутивні акти Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа компліменту, в яких об’єкт позитивної оцінки збігається з об’єктом вираженого інтенційного стану, і ті, в яких дані об’єкти не збігаються.

Черта компліменту як іллокутивного акту була б неповною без вказівки на місце, яке він займає в системі іллокутивних актів. Однією з найбільш популярних класифікацій мовленнєвих актів є Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа класифікація Дж. Серля. Релевантність даної класифікації для нашої роботи обумовлена тим, що головною класифікаційною ознакою в ній виступає іллокутивна ціль. Аналіз компліменту з точки зору цих ознак дозволяє зробити висновок про те, що іллокутивний акт компліменту слід віднести до класу експресивів. Іллокутивна ціль класу експресивів полягає в тому, щоб виразити Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа психологічний стан, що задається умовою щирості відносно положення речей, визначеного в рамках пропозиційного змісту. Основну іллокутивну ціль компліменту можна сформулювати як вираження положительного психологічного стану мовця, викликаного позитивною оцінкою, що становить пропозиційний зміст. За Дж. Серлем, важливою ознакою експресивів є те, що їхній пропозиційний зміст приписує певну властивість мовцю Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа або слухачу. Комплімент, як уже зазначалося, характеризується тим, що в його пропозиційний зміст виновата входити позитивна оцінка (експліцитна чи імпліцитна) адресата або предметів чи осіб, що мають до нього безпосереднє відношення.

Та обставина, що пропозиційний зміст компліменту, як правило, являє собою оцінне судження, робить даний іллокутивний акт подібний за Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа формою до іллокутивних актів похвали, схвалення, захоплення. Однак компоненти, з яких складаються ці різновиди іллокутивних сил, неоднакові. Принципова відмінність іллокутивної сили компліменту полягає в тому, що її обов’язковими компонентами є додаткові іллокутивні цілі:

а) виразити намір /бажання/ прагнення принести задоволення адресату;

б) виразити позитивне ставлення до адресата Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа.

Наявність цих іллокутивних цілей обумовлює ще одну обов’язкову ознаку іллокутивної сили компліменту, а саме безпосередній зв’язок об’єкта позитивної оцінки з адресатом. Це означає, що можна хвалити когось / щось, схвалювати щось, захоплюватись кимось / чимось, що не має ніякого відношення до адресата, але не можна сказати комплімент людині Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа, яка не присутня при розмові.

Слід підкреслити, що індикатором додаткових іллокутивних цілей компліменту є не стільки формально-семантичні особливості висловлювання, скільки його контекст (хто гласить, кому, за яких обставин, в яких умовах спілкування), а також інтонація мовця, його міміка (особливо посмішка), жести.

1.2. Комплімент як перлокутивний акт

Перлокутивний акт Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа – це наслідки впливу іллокутивного акту на определенного адресата. Розглядаючи перлокутивний акт як дію, спрямовану на зміну психологічного стану адресата, під перлокутивним актом компліменту слід розуміти дію, ціль якої полягає в тому, щоб викликати в адресата позитивну емоційну реакцію, принести йому задоволення.

Механізм впливу на адресата компліменту базується на тому, що Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа позитивна оцінка, яка заходить до пропозиційного змісту висловлювання, за допомогою якого реалізується цей перлокутивний акт, а також виражений позитивний емоційний стан мовця як наслідок цієї оцінки, його позитивне ставлення до адресата і його бажання зробити адресату приємність сприяють задоволенню такої потреби адресата, як бути визнаним і достойно оціненим іншими членами Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа суспільства. Якісний нрав перлокутивного ефекту, а, отже, і успішність перлокутивного акту обумовлені тим, наскільки будуть задоволені ці потреби, що в свою чергу залежить не від самого компліменту як типу іллокутивного акту, а від його нюансів, тобто від того, як він був сказаний (мовленнєве оформлення), ким (маються на Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа увазі рольові та міжособистісні стосунки комунікантів), з якого приводу (об’єкт позитивної оцінки), за яких разумов тощо.

У прикладах (1) і (2) реалізація перлокутивних актів компліменту є успішною, тобто викликає появу положительного (запланованого) перлокутивного ефекту, однак ці перлокутивні акти різняться силою емоційного впливу. У першому прикладі спостерігається значний позитивний емоційний вплив на Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа адресата, у другому – цей вплив менш помітний.

(1) As they had waffles after the movie Melvin said solemnly, “You are the most beautiful girl in the world , Teddy Lunel”. Teddy blushed, her ears buzzed and she was afraid that tears were about to come into her eyes. None Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа of the compliments she had received in her life from grown-ups had ever meant anything, but this! (Krantz) .

(2) Trish came in carrying the soufflé and we all exclaimed.

“Trish, you’re marvellous ”, said Mollie, watching her serve it out.

Trish gave her a bright bird-like glance – It’s quite Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа easy, really (Cooper).

Перлокутивні акти компліменту є неуспішними, якщо їхня реалізація не викликає запланованих перлокутивних ефектів.

Edna мейд a significant little face at Elmer. Daisy did not see. She was standing back from the stove, where Edna was at work, looking at the baby.

“He can talk pretty good Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа, can’t he? Dwight couldn’t say anything but mama when he was that little”.

Edna’s back was turned. She said meaningly:

“Now, Elmer’s come in for dinner, Daisy, we’ll have to hurry. You must help me get on the dinner. You can cut bread Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа and get things on the table. You must help, you know. That’s what you’re supposed to do”.

Daisy looked startled, a little scared and resentful (Suckow).

Не всі перлокутивні акти знаходяться під контролем мовця, можливі ситуації, если реалізуються перлокутивні акти і спостерігаються перлокутивні ефекти, які не були ціллю Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа мовця. О.Г. Почепцов описує три типи ситуацій, в яких спостерігаються неінтенційні перлокутивні акти та ефекти. До першого типу відносяться ситуації, если мовець не розглядає адресата як об’єкт впливу, в той час як адресат вважає для себя чи є ним. У ситуаціях другого типу адресат виявляється не Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа лише об’єктом того впливу, який був запланований, але ще й якогось іншого впливу. До третього типу відносяться ситуації, если адресат виявляється об’єктом не того впливу, який мовець хотів здійснити, а якогось іншого впливу.

Отже, перлокутивні акти компліменту можуть бути успішними і неуспішними, інтенційними і неінтенційними.

РОЗДІЛ 2. СТЕРЕОТИПНІ КОМПЛІМЕНТАРНІ Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа ВИСЛОВЛЮВАННЯ

2.1. Комплімент як соціальна дія

Кінцевою комунікативною ціллю компліменту, як і будь-якої мовленнєвої дії, є ціль соціальна, пов’язана з організацією та координацією взаємодії між комунікантами. Здійснюючи іллокутивний і перлокутивний акти компліменту, мовець використовує їх як засіб керування поведінкою адресата.

Оскільки соціальна дія співвідноситься з такою одиницею дискурсу Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа, як мовленнєвий хід, комплімент може виступати в якості окремого самостійного мовленнєвого ходу і може бути складовою частиною раскладного мовленнєвого ходу, що містить декілька різних мовленнєвих актів чи кроків.

Розглядаючи компліменти як мовленнєві дії, спрямовані на соціальні цілі, слід розглядати їх як два основних класи – етикетні компліменти та інструментальні компліменти, залежно Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа від того, у склад якої соціальної дії – етикетної чи інструментальної – заходить той чи інший іллокутивний акт компліменту. Найбільш очевидним критерієм, що дозволяє досить чітко визначити приналежність определенного компліментарного висловлювання до 1-го з класів, є обов’язковість вживання компліменту, продиктована соціо-культурними нормами, етикетними приписами. Якщо мовець не має на Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа меті якось змінити поведінку адресата і здійснює іллокутивний акт компліменту тому, що цього вимагає ситуація, якщо він знає, що адресат очікує саме такої поведінки зі сторони мовця і що невиконання експектацій адресата призведе до негативних в їхніх стосунках наслідків, то такий комплімент називається етикетним. У випадку, если з точки Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа зору норм і правил спілкування вживання компліменту необов’язкове, і даний іллокутивний акт здійснюється з власної ініціативи мовця з метою, щоб позитивно вплинути на адресата і тим самим вплинути на його поведінку, такий комплімент називається інструментальним.

Для інструментальних компліментів ознакою подальшої класифікації є стереотипний варіант зміни поведінки Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа комунікативного напарника, що визначає конкретний зміст соціальної цілі, якій підпорядкований даний іллокутивний акт компліменту. Етикетні компліменти не класифікуються за цією ознакою, оскільки всі вони ориентировані на одну соціальну ціль: збереження неантагоністичних стосунків між комунікантами. Релевантною характеристикою етикетних компліментів, яка дозволяє виділити різні типи в середині цього класу, є їх жорстке закріплення за Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа стереотипними ситуаціями спілкування і їх включення до складу певних етикетних мовленнєвих ходів.

Розглянемо ситуації, в яких правила етикету чи, інакше кажучи, правила нормативної ввічливості в англомовних культурах досить суворо передбачають вживання компліменту.

1. „Реакція на елемент новизни”. Потрібно обов’язково сказати комплімент комунікативному партнеру, якщо в його зовнішності Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа чи серед його речей з’явилось щось нове, наприклад, зачіска, одяг, автомобіль тощо. Це необхідно зробити незалежно від вашої справжньої оцінки зміни зовнішності чи нової покупки і вашого ставлення до цієї події.

“The evening of the party Estelle wore a dress I hadn’t seen before: a simple Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа frock with an embroidered jacket. She looked very well in it… “You look lovely ”, I said, kissing her (Tushnet) .

2. „Вечірка”. На вечірках (cocktailparties) комплімент незмінно заходить до обряду привітання, при цьому формули привітання як такі (Hi! Hello!)нерідко опускаються:

“Rose!” screamed Lily, “What a perfectly scrumptious dress! You always Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа get it right! So simple, so absolutely you!”

“You look lovely” said Rose, “rather oriental. I adore those trousers” (Murdoch) .

3. „Зустріч після довгої розлуки”. При зустрічі друзів, родичів, знайомих, колег, які не бачились довгий час, після привітання удобно завжди іде комплімент:

Elizabeth came in carrying in her arms a baby Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа girl.

“Oh John!” she said. She settled the baby in the father’s lap. “It’s grand to see you. I’m awfully glad you could come”…

“You’ve hardly changed at all, ” Elizabeth said, “but it has been a long time.”

“Eight years” (McCullers) .

4. „Вираження вдячності”. В ситуаціях, если Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа треба якимось чином відреагувати на зроблену вам послугу, виявлену до вас турботу (мова, в основному, йде про сферу побуту), комплімент заміняє формули подяки, будучи найбільш прийнятним методом вираження вдячності:

“I’ll have it” said Tod, forking up the two pieces of chicken, “You’ve excelled yourself as Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа usual, Jonty ” (J. Cooper) .

Ключовим фактором, що обумовлює таку мовленнєву поведінку, є рольові експектації. Наприклад, в більшості традиційних американських сімей вважається, що жінка виновата готувати їжу, це є її прямим обов’язком. Тому подяка за цю послугу зі сторони чоловіка була б не зовсім доречною. Оптимальним вираженням вдячності в такій ситуації Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа буде комплімент з приводу того, що їжа смачна.

5. „Прийняття подарунка”. До етикетних також відносяться компліменти, які супроводжують формули подяки у відповідь на зроблений подарунок.

Lush (shyly) : … Well, you see, the fact is, Colonel, I’ve… I’ve got a present for you… (He takes a cigar from his pocket and Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа hands it to Roote).

This is it.

Roote : I say! That looks a fine one .

Lush : Just a little token, sir.

Roote : Well, that’s a very nice thought, Lush my lad. I’m deeply gratified.

Lush : I’m glad you like it, sir.

Roote (beaming) : Yes, very Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа nice. I shall smoke it before I go to bed (Pinter) .

6. „Поздоровлення”. Ще однією типовою ситуацією, в якій комплімент постійно вживається, є поздоровлення:

“Congratulations, Roscoe”, Philip Johannsen, president of Mid Continent Rubber said, “you’ve really moved this bank into the big league. More power to you Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа, fella”…

Harold Austin, who had heard the exchange, winked knowingly. “Our little trip paid off. You’re riding high …”

Even Leonard L. Lingswood… had a good word as he passed by. “Hear you corralled Supranational, Roscoe. That’s first class business ”.

Other directors were equally complimentary (Hailey) .

Наведені типи етикетних компліментів Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа співвідносяться зі стереотипними ситуаціями спілкування: „Реакція на елемент новизни”, „Вечірка”, „Зустріч після довгої розлуки”, „Вираження вдячності”, „Прийняття подарунка”, „Поздоровлення”.

Мовець також включає комплімент до складу мовленнєвих ходів, соціальними цілями яких є певні стереотипні варіанти зміни поведінки комунікативного напарника. Розглянемо різні типи інструментальних компліментів.

1. „Встановлення / зміцнення дружніх стосунків Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа”. У спілкуванні малознайомих людей комплімент дозволяє мовцю проявити своє дружнє ставлення до адресата, дати йому зрозуміти, що він цікавий і симпатичний мовцю і тим самим прихилити його до для себя:

“Won’t your wife be upset?”

“I’m not married. I was, but I’m afraid university life was rather Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа confining for her”.

“I’m sorry”.

“She’s not. She married an acrobat. Can you imagine? From the academic groves to the rarefied heights of alternating trapezes. We’re still good friends”.

“I think it would be difficult not to be friendly with you ”.

“Oh, I’m a terror Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа in the lecture room. A veritable lion” (Ludlum) .

Кажучи комплімент хорошому приятелеві чи приятельці, показуючи йому (їй), що ви помічаєте, цінуєте його (її) успіхи, радієте їм, ви піднімаєте йому (їй) настрій, створюєте сприятливу атмосферу спілкування:

“You’ve lost some weight, that’s a shrewd move . For a while there you Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа had something bunchy happening under your chin. You know, honey, you’re a fantastic piece ” (Updike) .

2. „Переконання”. Комплімент спроможний здійснити такий вплив на адресата, в итогі якого він діяв би в інтересах мовця:

“You’re a top flight comptroller, the best numbers and money man I know anywhere Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа . And any day you get an urge to move over here with Northam, with a fatter pay-check and a stock option, I’ll shuffle my own people and put you at the top of our financial pile. That’s an offer and a promise. I mean it” (Hailey Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа).

3. „Заохочення”. В англомовних культурах комплімент може вживатися як заохочення, „підсилення” бажаної для мовця поведінки адресата. Прикладом такового використання компліменту є висловлювання, що носять позитивну оцінку і виражають схвалення, задоволення, заохочення, промовлене дорослими на адресу дітей, які добре для себя ведуть, роблять те, про що їх просять.

(Дід – внучці):

“…In Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа fact, I have a fun job for you”.

“What’s that?...”

“Sing to me”.

(She sings).

“Nice, Judy”… “Terrific. You were really getting into it ” (Updike) .

Під час спортивних ігор можна почути вигуки гравців типу: “Goodshot!”, адресовані їхньому товаришу по команді на символ схвалення, закликаючи його продовжувати в тому ж дусі Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа.

Використання компліменту як заохочення обширно використовується у викладацькій практиці. Стиль викладання, що базується на заохоченні (і компліментах), який є такий звичний для американців може здатися шокуючим для представників інших культур.

4. „Соціальне згладжування”. До класу інструментальних відносяться також компліменти, які мовець використовує в якості так званого „соціального Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа згладжування” для пом’якшення критики чи претензій до адресата, если необхідно зберегти гармонію взаємовідносин між комунікантами:

“Now really, Cyril, I think it’s high time you let other people do your donkey work for you. You’re much too important for that sort of thing . Why don’t you give the inlays Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа to the mechanic ? ”

“I prefer to do them myself. I’m extremely proud of my inlays”.

“I know you are, darling, and I think they’re absolutely wonderful. They’re the best inlays in the whole world . But I don’t want you to burn yourself out” (Dahl) .

Таке Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа „згладжування” вживається і тоді, если один із комунікантів завинив чимось комунікативному партнеру і намагається загладити свою провину.

5. „Психологічна підтримка”. Комплімент може використовуватись також для надання психологічної допомоги і підтримки адресату, який зневірився у собі, своїх силах і можливостях:

Robert : I agree with you . I am a very foolish publisher Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа.

Jerry : No you ’ re not . What are you talking about? You’re a good publisher. What are you talking about ? ( Pinter ) .

6. „Маніпуляція ходом розмови”. Під цим умовним позначенням мається на увазі, що комплімент може використовуватися як інструмент, що дозволяє мовцю контролювати хід розмови, змінювати його тему.

Tennyson climbed in Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа behind the wheel; the Welshman opened the rear door and put the luggage inside. Within minutes they passed the airport gates and were on the highway to London.

“Did you have a good trip? asked the Welshman.

“A busy one”.

“I read your article about Bahrain. Most Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа amusing ”.

“ Bahrain ’ s amusing . The Indian shop keepers are the only economists on the archipelago” (Ludlum) .

Таким чином, типи інструментальних компліментів можна умовно позначити як „Встановлення / зміцнення дружніх стосунків”, „Переконання”, „Заохочення”, „Соціальне згладжування”, „Психологічна підтримка”, „Маніпуляція ходом розмови”.

Крім того, є ще такі типи компліментів, які не входять до жодного з Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа класів.

1. „Привітання”. До цього типу відносяться компліменти, які супроводжують формули привітання (за винятком ситуацій „Вечірка”, „Реакція на елемент новизни”, „Зустріч після довгої розлуки”) чи заміняють їх:

… The door opened and there stood X, his face sparking with welcome…

“Xavier, how well you look! ”

“You, James, look perfectly splendid Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа! ” He held out his хэнд. “Come in” (W. Cooper).

2. „Знайомство”. До цього типу відносяться компліменти, сказані в ситуації знайомства з людиною, про яку мовцю відомо щось, що заслуговує позитивної оцінки:

In the operating room there were whispered introductions: “Dr Remington, Dr Mitty. Mr Pritchard-Mitford, Dr Mitty”. “I’ve read Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа your book on streptothricosis”, said Pritchard-Mitford, shaking hands. “A brilliant performance, sir ”. “Thank you”, said Walter Mitty (Thurber) .

3. „Інтимні компліменти” – це тип компліментів, які є невід’ємним атрибутом інтимного спілкування представників англомовних культур:

And later still, they held each other, sharing the warmth from their bodies Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа and the fire. At last Margot stirred. “I’ve said it before and I say it again. You’re a delicious lover ” (Hailey) .

Дані типи не відносяться до жодного з виділених вище класів, виходячи з наступних міркувань. Всі вони, з 1-го боку, закріплені за стереотипними ситуаціями спілкування, що свідчить про їхню Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа певну идентиченість з етикетними діями, але, з іншого боку, їх використання в цих ситуаціях з точки зору етикетних приписів не є обов’язковим. Воно обумовлене не прагненням мовця дотриматись суворих правил етикету, а його прагненням так чи інакше вплинути на поведінку адресата, що дає підстави розглядати такі компліменти Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа як інструментальні. У зв’язку з цим, три вказаних групи компліментів слід вважати проміжними між етикетними та інструментальними компліментами.

Окрему категорію, що 100їть за рамками класифікацій складають так звані „саркастичні компліменти” (left-handedcompliments). Вони є непрямими мовленнєвими актами з іллокуцією насмішки, докору, засудження, зневаги тощо і мають такі структурно-семантичні Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа параметри, які зазвичай співвідносяться з іллокутивною силою компліменту. Принциповою відмінністю цих мовленнєвих актів від компліментів всіх описаних вище типів є те, що вони виражають негативне ставлення мовця до адресата.

2.2. Етнокультурні особливості вживання компліменту британцями та американцями

Однією з принципових особливостей англомовних культур (британської та американської) є переважання Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа в их індивідуалістичної орієнтації, ядро якої становить принцип індивідуальної свободи, зокрема свободи людини в сфері економіки, політики і в тій сфері, яка позначається поняттям “privacy”. Це слово англосаксонського походження, і в українській, а також в інших європейських мовах немає його еквівалента. Вираз “tohaveprivacy” означає приблизно наступне: мати можливість робити Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа без стороннього втручання деякі речі так, як людині подобається, як їй потрібно. З цим поняттям тісно пов’язані право людини мати власну думку, погляди, смаки і її обов’язок ставитися до іншої людини як до особистості, яка заслуговує поваги, рахуватися з її правами, інтересами, думками, поглядами і смаками. В британському Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа і американському суспільствах, де протягом тривалого часу зберігалися і шанувалися певні традиції, звичаї, культурні цінності, склалися моделі поведінки, які, хоча й різняться між собою, однак мають одну суттєву подібність: вони, з 1-го боку, знакізують повагу до гідності особистості, а з іншого, дозволяють людині зберегти недоторканими межі її Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа особистісної сфери.

Щодо британсько-американських відмінностей, то можна виділити наступне. Англійці вважаються досить стриманими та замкнутими людьми. Американці ж, навпаки, створюють враження людей досить товариських. Соціолог Н.Є. Покровський, характеризуючи манери поведінки представників цієї культури, вказує на властивість американців негайно демонструвати свою дружелюбність, голосно сміятися, посміхатися, хлопати вас по плечу і Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа всіляко показувати свою сердечність і прихильність. Американцям характерне узагальнене, не спрямоване на конкретну людину дружелюбне ставлення до всіх членів суспільства. Прикладом такового узагальненого, без непосредственної спрямованості миролюбивого ставлення може бути поширена фраза: “ Have a nice day ” , яка нередко адресується зовсім незнайомим людям. Американський варіант інтерпретації поняття „гарні міжособистісні стосунки Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа” Анна Вєжбіцька описує за допомогою формули „Я желаю, щоб всі відчували щось хороше” .

Особливості поведінки англійців, мабуть, обумовлені тим, що Великобританія – країна з міцно встановленими традиціями, де досить довго існувало уявлення про суспільство як ієрархію станів з чіткими межами і була розроблена система суворих правил поведінки, що регулювали спілкування людей Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа, які належали до різних станів. Кожна людина добре знала своє місце в суспільстві, і коло її спілкування, як правило, обмежувалося тим станом, до якого вона належала. Тому в англійців, не в такій мірі, як в американців, розвинуте прагнення продемонструвати позитивне ставлення до всіх і кожного.

Не дивлячись на Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа вказані відмінності в поведінці британців і американців, їхні культури мають спільні корені, спільні фундаментальні цінності, і подібностей між ними набагато більше, ніж відмінностей, що дає підстави розглядати одну англо-американську культуру.

Важливим фактором, який сприяв формуванню в англомовних культурах чітких правил етикету, була відносна стабільність їх соціальних систем, що є Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа необхідною умовою природного визрівання етикетних моделей поведінки. Цим объяснюється широке вживання етикетних компліментів у різних ситуаціях спілкування.

Щодо щирості висловлюваних етикетних та інструментальних компліментів, то для представників англомовної культури значно важливіше продемонструвати (хай навіть формально) своє прагнення проявити люб’язне, дружелюбне ставлення до комунікативного напарника, ніж виразити Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа свої справжні почуття, емоції, оцінки. Категорію щирості Анна Вєжбіцька виражає у вигляді формули: „Якщо я не відчуваю Х, я не повинен говорити: „Я відчуваю Х”. Вона вважає, що дана форма дотримується в слов’янських та східно-європейських культурах і не дотримується в англо-американській культурі, оскільки прийняті в ній правила поведінки Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа передбачають говорити, що ви відчуваєте щось хороше незалежно від того, що ви відчуваєте насправді. Прикладом цього можуть служити такі кліше, як Lovely to see you, Nice to have met you . Отже, в англо-американській культурі зовнішня гармонія взаємовідносин цінується більше, ніж духовна близькість, щирість і правдивість. Представники Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа британської і американської культур цінують прагнення комунікативного напарника зробити їм приємність, хай навіть за допомогою безпідставної похвали, оскільки вважають, що в спілкуванні щирість не так важлива, як прояв (навіть знакічний) поваги до гідності особистості.


2.3. Етнокультурні особливості вживання компліменту в українському етикетному мовленні (за плодами анкетування)

Слово “комплімент” українська Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа мова запозичила із французької (у французькій мові compliment означає “вітання”). Первинне значення “вітання” (хоч і своєріденьке!) комплімент частково зберіг в українській мові: комплімент уживають здебільшого при зустрічі замість традиційного вітання, наприклад: “Які Ви чудові сьогодні!”, “Ви чарівні сьогодні, як завжди!” . Однак компліменти можуть звучати і після слів вітань або під Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа час розмови.

Своєрідність компліменту як елемента мовного етикету полягає в тому, що його кажуть здебільшого жінкам чоловіки (хоч цілком можливою є ситуація, за якої послуговуються компліментами будь-які мовці, незалежно від статі та віку). Механізм компліментарності становлять кілька елементів: навіювання того, що приємне людині, гіперболізація (перебільшення) її достоїнств; позитивні Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа емоції адресата.

В українській культурі існують своєрідні правила вживання компліментів, дотримання яких дозволяє уникнути можливих непорозумінь.

По-перше, не слід казати людині того, що їй не приємне або зовсім не властиве. Так, больному навряд чи доречно сказати: “У Вас сьогодні прекрасний вигляд” .

По-друге, комплімент не повинен бути багатозначним: це небезпека Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа його двойственного тлумачення, а головне – сприйняття. Наприклад, чуючи на свою адресу захоплене “Ти – наче весна” адресатка по-різному може сприйняти навіть такі зворушливі слова: весна ж бо також різною буває, і не завжди чарівною та приємною.

По-третє, бажано уникати незрозумілих слів (іншомовних, діалектних) якщо мовцю заздалегідь невідомо, знає Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа їх співрозмовник (співрозмовниця) чи ні.

Комплімент повинен відповідати ситуації спілкування. Уявімо собі: дружина зайнята прибиранням у квартирі, а чоловік їй каже: “У для тебя такий гарний вигляд” . Недоречність подібних слів явна.

Комплімент повинен бути щирим. Штучно й неприродно звучатимуть слова, сказані, наприклад, поганому акторові: “Ви неперевершений!” . Фальш ніесли не Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа була окрасою спілкування і компліментарності.

Оскільки комплімент – це здебільшого не лише похвала, а й лестощі, що містять у собі елемент перебільшення, то дуже важливо це перебільшення верно “дозувати”, аби не спровокувати небажану для адресата реакцію або й комунікативний конфлікт. Скажімо, якщо у дівчини не надто красива зачіска Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа або не новий і не модний костюмчик, то обирати їх об’єктом для компліменту не варто.

У компліменті не бажано обмежувати позитиви адресата маленьким проміжком часу (сьогодні, вчора, тепер тощо). Замість Ви сьогодні співали неперевершено варто сказати Ви, як завжди , співали неперевершено .

Вдалий комплімент завжди спонукає до зворотньої люб’язності Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа: “У Вас – чудовий смак” – “Ваша наука” .

Стиль компліменту залежить від статі, соціального становища адресата, від нраву взаємин з ним, від ситуації спілкування і попереднього змісту розмови.

Втішаючи чи хвалячи когось, варто уникати займенника “я”, надаючи перевагу “ти” або“ви”:

Ви прекрасний майстер!

Ви рідкісний фахівець!

З тобою так цікаво Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа розмовляти!

Ти сьогодні чудово виступив!

Приємно бачити, як Ви посвіжідурачся, відпочили!

Однак займенник “я” цілком можливий у структурі компліменту, побудованого на зіставленні, що посилює міру “таланту” адресата, як-от: “Ти – унікальна й неперевершена господиня, а я, на жалко, не можу цим похвалитись”.

Найчастіше хвалять за вчинки, за нрав Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа, за зовнішній вигляд, одяг, зачіску (наприклад: “У Вас витончений смак!”, “У для тебя бездоганний вигляд”, “У для тебя така елегантна сукня”, “Тобі так пасує нова зачіска” ).

Можна похвалити когось з родини чи знайомих, сказати добре слово про дітей наприклад (“У Вас хата – райський куточок”, “А Твій Василько – дивовижно мудра дитина Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа”) . Неввічливо кидати компліменти малознайомим чи незнайомим людям.

Відповідь на комплімент має бути співзвучною змістові.

Спасибі!

Дякую за комплімент!

Це Вам тільки так здається (на перебільшену похвалу)

О, ні, це не про мене!

Спасибі, але Ви очевидно перебільшуєте!

Дякую, але я цього не заслуговую!

Я радий/ рада це чути.

Мені приємно Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа це почути від Вас.

Я це саме можу сказати про Вас.

З метою виявлення особливостей функціонування українських компліментарних висловлювань нами було проведено анкетування. (Бланк анкети додається).

Анкета пропонувалася:

· учням мі100 Ковеля, які навчалися протягом 1-го року в США;

· учням Ковельської міської гімназії, які брали участь у програмі міжнародних Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа шкільних обмінів та навчалися протягом трьох тижнів у вищій школі мі100 Чарльстон (штат Південна Кароліна) у 2003 році;

· учням Ковельської міської гімназії, які брали участь у програмі міжнародних шкільних обмінів та навчалися протягом трьох тижнів у вищій школі мі100 Кейн (штат Пенсільванія) у 2004 році;

· учням, батькам і вчителям, які спілкувалися Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа з представниками американської делегації з мі100 Кейна, що перебувала у місті Ковелі по програмі міжнародних шкільних обмінів у 2005 році;

· волонтерці з Корпусу Миру Ленор Джонсон, яка працювала у Ковельській міській гімназії у 2005-2006 році.

В анкетуванні брали участь 35 респондентів, які були різної статі, різного віку та різних професій. (Анкети Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа додаються).

Результати проведеного аналізу анкет дають змогу стверджувати, що комплімент є похвалою (для 19%), підбадьоренням (12%), проявом уваги (26%), методом вираження захоплення (27%), висловленням щирих побажань (11%),просто декількома щирими словами на адресу співрозмовника (5%).

Згідно отриманих даних комплімент вживають щодня (14%), нередко (46%), інколи (17%), рідко (15%), залежно від ситуації (8%).

Мовці використовують компліментарні висловлювання з метою: зробити Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа адресату приємність (32%), підкреслити своє позитивне ставлення до адресата (14%),проявити увагу до адресата (17%),висловити свою думку (12%),покращити настрій адресату (15%),проінформувати адресата про те, що він/вона гарно виглядає (10%).

Найтиповішими компліментами, які вживають інформанти, є:

“ З тобою дуже цікаво!”

“Ти дуже гарно виглядаєш!”

“ Яка ти сьогодні гарна! Це тобі личить!”

“Який у Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа для тебя гарний одяг!”

“Ти виглядаєш суперово!”

“Чудово виглядаєш!”, ” У для тебя дуже гарне …”,” Тобі дуже пасує …”.

На питання “Чи є в українців ситуації, в яких правила етикету передбачають обов’язкове вживання компліментів? Якщо є, то які?” ми отримали такі відповіді:

“ Невпевнений, думаю, немає”.

“Можливо і є якісь певні Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа правила, але я не знаю”.

“Можливо, де-не-де вживають компліменти при вітанні чи знайомстві”.

“Так. Наприклад, після обіду подякувати і сказати, що було смачно”.

“Немає ” .

“Можливо на вечірці” .

“Я вважаю, що є, але не знаю, які” .

“Не знаю, можливо, в деяких видах професій” .

На думку респондентів, українці найчастіше вживають комплімент Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа: з метою підкреслити певні людські якості; для того, щоб отримати від цього задоволення; з метою почати бесіду або просто похвалити; для підбадьорення; деякі люди заради вигоди; з метою зробити комусь приємне або присоромити людину; з метою отримати комплімент у відповідь; зробити приємність комусь або если заздрять, щоб виглядати Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа більш щирим.

Вживання компліментів при вітанні, як вважають 22% респондентів, є в українській культурі типовим. 86% інформантів шкільного віку стверджують, що інтимні компліменти не є невід’ємним атрибутом української культури, позитивну відповідь на це питання дали лише 14% опитуваних. 60 % інформантів середнього і старшого віку зазначають, що інтимні компліменти властиві українському мовному етикету.

Про Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа наявність в українській культурі компліментів, що виражають насмішку, докір чи зневагу, засвідчили 84% інформантів. 53% доводилось вживати і чути на свою адресу нещирі компліменти.

Комплімент відіграє різну роль в мовленні, як зазначають респонденти. Він може слугувати похвалою (35%), заохоченням (35%), переконанням (21%), засобом зміцнення взаємин (9%) чи підтримки розмови.

Переважна більшість опитаних (73%) сприймає компліменти Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа.Таких, що не сприймають компліментів, немає (0%).7% ігнорують комплімент, і 20% вказали свою відповідь.

Компліменти спроможні викликати в адресата різні емоції і почуття, а саме: радість (60%), підозру (9%), невпевненість (9%), почуття гідності (10%), впевненість (12%).

Приходимо до висновку, що суттю компліменту є позитивна черта адресата. Зіставлення відповідей респондентів-українців і респондентів-американців показує Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа, що комплімент є невід’ємним атрибутом, як української, так і американської культури.

Перелік прикмет, які згадуються в компліментах, обмежений, а самі свойства стереотипні. Вони стосуються зовнішнього вигляду, розумово-вольових і морально-етичних якостей, одягу, дітей тощо. Особливістю жанру компліменту є використання слів (прикметників, прислівників, іменників), які виражають високий ступінь якості Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа, міри тощо.

ВИСНОВКИ

Комплімент – важлива складова мовленнєвої поведінки представників англомовної та української культури. Комплімент впливає як на нрав міжособистісних стосунків комунікантів, так і на успішність комунікації в цілому. Здійснюючи мовленнєвий вчинок – комплімент, мовець виконує три різних дії, які втілюються в одному висловлюванні: іллокутивний акт, перлокутивний акт і соціальну Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа дію. Сущность іллокутивного акту компліменту полягає у вираженні (а) положительного психологічного стану мовця, що виник як итог позитивної оцінки адресата чи об’єкта, що має безпосереднє відношення до адресата, (б) наміру (бажання) зробити приємність адресату, (в) положительного ставлення до адресата.Перлокутивний акт компліменту спрямований на стимуляцію позитивної емоційної реакції адресата Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа, яка виновата виникнути внаслідок задоволення його потреби бути визнаним і високо оціненим оточуючими його людьми.

Компліменти як соціальні дії відносяться до сфери управління поведінкою комунікативного напарника. Зміст соціальних цілей варіюється, у зв’язку з чим виділяються різні класи компліментів. Компліменти, сказані мовцем згідно прийнятих у даному соцімозгі правил етикету, відносяться Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа до класу етикетних. Їхню ціль в узагальненому вигляді можна визначити як підтримку неантагоністичних стосунків з адресатом. Компліменти, метою яких є зміна поведінки комунікативного напарника, утворюють клас інструментальних соціальних дій.

Класифікація етикетних компліментів здійснюється відповідно до типу стандартної ситуації, в якій ці компліменти вживаються. Критерієм виділення різних типів Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа інструментальних компліментів є типізовані варіанти зміни поведінки комунікативного напарника.

Етнокультурна специфіка компліменту дозволяє охарактеризувати певні особливості утворення та використання компліменту в англо-американському і українському культурному просторі.


Перечень ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2004. – 344 с.

2. Бєляєва І.А. Комунікативно-функціональні особливості неповних речень, які передають Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа зміст суб’єктивної оцінки мовця в ситуації безпосереднього спілкування (на матеріалі англійської мови). Автореф. дис...канд. філол. наук. 10.02.04. / Київськ. держ. лінгв. ун-т. – Київ, 1996. – 16 с.

3. Вежбицкая А. Семантические примитивы // Семиотика. – М.: Радуга, 1983. – С. 225-252.

4. Вежбицкая А. Сравнение культур через посредство лексики и прагматики / Пер. с англ. А.Д Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа. Шмелева. – М.: Языки славянской культуры, 2001. – 272 с.

5. Голубнича О.І. Семантико-функціональні особливості висловлювань, спрямованих на підтримку адресата (на матеріалі англійської мови). Автореф. дис...канд. філол. наук. 10.02.04. / Київськ. держ. лінгв. ун-т. – Київ, 1994. – 24 с.

6. Замошкин Ю.А. Вызовы цивилизации и опыт США: История, психология, политика. – М.: Наука, 1991. – 306 с.

7. Карасик В.И Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа. Язык общественного статуса. – М.: ИТДГК „Гнозис”, 2002. – 333 с.

8. Клочко Л.И. Похвала в ряду схожих речевых актов в британском языке. – Харьков: Константа. – 2001. – С. 47-57.

9. Кокойло Л.О. Компліментарні висловлювання в сучасній англійській мові (структура, семантика, вживання). Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04. / Київськ. держ. лінгв. ун-т. – Київ, 1996. – 24 с.

10. Мищенко В.Я. Систематизация Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа речевых актов комплимента // Вісник Харківського державного університету: № 390. Актуальні проблеми теорії комунікації та викладання іноземних мов. – Харків: Константа, 1997. – С. 107-111.

11. Мищенко В.Я. Косвенные методы реализации иллокуции комплимента // Вісник Харківського державного університету: № 430. Романо-германська філологія. – Харків: Константа, 1999. – С. 101-107.

12. Петелина Е.С. Некие особенности речевых актов похвалы и лести Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа //Синтагматический нюанс коммуникативной семантики: Сб. науч. тр. - Нальчик: Изд-во Кабардино-Балкарск. ун-та, 1985. – С. 150-154.

13. Покровский Н.Е. Добрые советы для господ российских, не намеревающихся оставаться в Америке // Социологические исследования. – 1994. - №1. – С. 74-79.

14. Почепцов Г.Г. Прагматика предложения // И.П.Иванова, В.В.Бурлакова, Г.Г.Почепцов. Теоретическая грамматика современного британского языка. - М.: Прогресс Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа, 1981. - С. 257-281.

15. Почепцов О.Г. Базы прагматического описания предложения. – Киев: Выща школа. Изд-во при Киев. гос. ун-те, 1986. – 115 с.

16. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів: В-во „СПОЛОМ”, 2001. – 223 с.

17. Серль Дж. Р. Систематизация иллокутивных актов: Пер. с англ. // Новое в забугорной лингвистике: Вып. 17. Теория Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа речевых актов. – М.: Прогресс, 1986. – С. 170-194.

18. Серль Дж. Р. Природа интециональных состояний: Пер. с англ. // Философия. Логика. Язык. М.: “Прогресс”, 1987. – С. 96-126.

19. Сухарев В.А., Сухарев М.В. Европейцы и америкосы очами психолога. – Минск: Беларусь, 2000. – 366 с.

20. Янова О.А. Номінативно-комунікативний нюанс позначення усмішки як компонента невербальної поведінки (на матеріалі сучасної англійської Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа мови). Автореф. дис...канд. філол. наук. 10.02.04. / Київськ. держ. лінгв. ун-т. – Київ, 2002. – 20 с.

21. Яшенкова О.В. Оцінні номінації в англійському діалогічному мовленні. Автореф. дис... канд. філол. наук. 10.02.04. – Київ: Націон. ун-т ім. Т. Шевченка, 1995. – 23 с.

22. Manes J. Compliments: A Mirror of Cultural Values // Sociolinguistics and Language Acquisition. N. Wolfson, E. Judd Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа (Eds.) – Rowley: Newbury, 1983. – P. 96-102.

23. Wolfson N. An Empirically Based Analysis of Complimenting in American English // Sociolinguistics and Language Acquisition. N. Wolfson, E. Judd (Eds.) – Rowley: Newbury, 1983. – P. 82-95.

24. http://carla.acad.umn.edu/speechacts/compliments/lessonplan.html

Перечень ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

· Cooper J. Love and Other Heartaches. – London: Corgi Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа Books, 1983. – 552 p.

· Cooper W. Immorality at Any Price. –New York: Sinclair-Stevenson Ltd., 1991. – 234 p.

· Dahl R. Kiss, Kiss. – New York: Penguin Books, 1962. – 240p.

· Dunne D. The Two Mrs Grenvilles. – New York: Bantam Books, 1987. – 374 p.

· Hailey A. The Money Changers. – London: Corgi Books, 1991. – 544 p.

· Hemingway E. The Killers // McConochie J. A. 20-th Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа century American Short Stories. – Москва: Высшаяшкола, 1979. – P. 18-43.

· Krantz J. Mistral’s Daughter. – New York: Bantam Books, 1985. – 564 p.

· Ludlum R. The Holcroft Covenant. – New York: Grafton Books, 1979. – 608 p.

· McCullers C. The Sojourner // Still Life. – Ленинград: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1975. – P. 95-105.

· Murdoch I. The Book and the Brotherhood Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа. – New York: Penguin Books, 1988. – 601 p.

· Murdoch I. The Message to the Planet. – New York: Penguin Books, 1990. – 563 p.

· MurdochI. TheSandcastle. – Ленинград: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1975. – 216 p.

· Pascal F. Slam Book Fever. – New York: Bantam Books, 1988. – 475 p.

· Pinter H. Plays: Four. – New York: Faber and Faber, 1991. – 406 p.

· Pinter H. Plays: One. – New Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа York: Faber and Faber, 1991. – 375 p.

· Shannon D. Family Money. – New York: Bantam Books, 1984. – 547 p.

· Suckow R. A Start in Life // Eleven American Stories. – Moscow: Progress, 1978. – P. 98-112.

· Thurber J. The Secret Life of Walter Mitty // McConochie J.A. 20-th century American Short Stories.- Москва: Высшаяшкола, 1979. – P. 97-118.

· Tushnet L. The Klausners Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - курсовая работа // Eleven American Stories. – Moscow: Progress, 1978. – P. 5-32.

· Updike J. Couples. – New York: Penguin Books, 1968. – 506 p.

· Updike J. Rabbit at Rest. – New York: Penguin Books, 1991. – 512 p.

· Updike J. Rabbit, Run. – New York: Penguin Books, 1964. – 249 p.prakticheskaya-napravlennost.html
prakticheskaya-poleznost-fiziognomiki.html
prakticheskaya-rabota-1-2.html